A-Z list

เรื่องย่อ Surviving Paradise (2022) ชีวิตป่าแดนสวรรค์
ในผลงานสารคดีเกี่ยวกับชีวิตสัตว์ป่าเรื่องนี้ สภาพอากาศในทะเลทรายคาลาฮารีที่แห้งแล้งขึ้นทุกวันส่งผลให้สิงสาราสัตว์ต่างๆ ต้องพึ่งพาพวกพ้องในฝูงเพื่อเอาชีวิตรอด