A-Z list

เรื่องย่อ Still (2014) ตายโหง ตายเฮี้ยน
เป็นภาพยนตร์ที่นำข่าวหน้าหนึ่งจากเรื่องที่เกิดขึ้นจริงทั้ง 4 เรื่องมาทำเป็นภาพยนตร์ 4 เรื่องสยอง 4 โศกนาฏกรรม จากข่าวหน้า 1 สู่แผ่นฟิล์ม ประกอบไปด้วย 1.ตอน ทุบ “กรรม” กำกับโดย ธนดล นวลสุทธิ์ นำแสดง
โดย พิชญะ นิธิไพศาลกุล,มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล 2.ตอน รถตู้ “ตกทางด่วน” กำกับโดย ธรรมนูญ สกุลบุญถนอม นำแสดงโดย พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์,โชติวุฒิ บุญญสิทธิ์ 3.ตอน “ผี” ในช่องแอร์
กำกับโดย พจน์ อานนท์ นำแสดงโดย ภรัณยู โรจนวุฒิธรรม, ไอยวริญท์ โอสถานนท์ 4.ตอน ช่องผี “ท่าล้อซอย 9” กำกับโดย อชิร นกเทศ นำแสดงโดย ชาลี ไตรรัตน์,แจ๊ส ชวนชื่น