A-Z list

เรื่องย่อ Who We Are A Chronicle of Racism in America (2021)
การบรรยายแบบผสมผสานเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยส่วนตัวการสัมภาษณ์และการเปิดเผยที่น่าตกใจการป้องกันทางอาญา / ทนายความด้านสิทธิพลเมือง Jeffery Robinson วาดไทม์ไลน์ของการต่อต้านการเหยียดผิวดําในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่การเป็นทาสไปจนถึงตํานานสมัยใหม่ของอเมริกาหลังเชื้อชาติ